පර්යේෂණ හරහා

2012 අධිකරණ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ වාර්ෂික සැසියේ දී ප්‍රථම වරට ප්‍රකාශයට පත් කල ආසනික් පිලිබඳ පර්යේෂණ දත්ත වාචිකව ඉදිරිපත් කිරීමේ උද්ධෘතය හා හොඳම පර්යේෂණ පත්‍රිකාවට හිමි දෙවන ස්ථානය සඳහා ලත් සහතිකය.


First International Conference on Natural Products Genomics and Drug Discovery 2015
එහිදී ඉදිරිපත් කරන ලද හෙළසුවය කැඳ පිලිබඳ පර්යේෂණ වාර්තාවේ උද්ධෘතය


The International Conference on Nutritional and Genetic Epidemiology 2017
හෙළසුවය කැඳ නිසා රෝගීන් සුවපත් වීම පිලිබඳ වාර්තාවපර්යේෂණ හරහා රටට දුන් දායාද

[pdfviewer]https://helasuwaya.org/wp-content/uploads/2018/07/akuressa.pdf[/pdfviewer]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top