අක්මාවේ තෙල් තන්පත්වීමේ රෝගය සහ දියවැඩියාව

 

හෙළ සුවය ඖෂධීය කැඳ වර්ග සහ හෙළ නිල වෙදකම මගින් අක්මාවේ තෙල් තන්පත්වීමේ රෝගය (Fatty Liver Disease) සහ දියවැඩියාව (Diabetes) සුව කිරීම පිලිබඳ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව

Beneficial Effects of Non-chemically Grown Traditional Rice/Rice Based Functional Food (NGTRF) in Nutritional Management of Nafld and Diabetes Mellitus

Journal of Food Science and Engineering 9 (2019) 15-44
doi: 10.17265/2159-5828/2019.01.004

R.D.S.S. Wickramasinghe (1), K.S. Dahanayaka (2), M.P. Batagoda (3), G.V.C.P. de Silva (4), P. Senanayake (5), J.S.A. Pathirana (6), S. Sonnadara (7) and S.P. Saman Kumara (8)
1. District General Hospital, Gampaha District, 11000, Sri Lanka
2. Ministry of Healthcare, Nutrition and Indigenous Medicine 00800, Sri Lanka
3. District General Hospital, Matara District, 81000, Sri Lanka
4. Provincial Ayurveda Hospital, Galle District 80000, Sri Lanka
5. Hela Suwaya Trust Fund, Malabe 10115, Colombo District, Sri Lanka
6. Ayurveda Central Dispensary, Kurundugahahathapma, Galle District 80000, Sri Lanka
7. Dissanayake Ayurveda Hospital, Galle District 80000, Sri Lanka
8. Ayurveda Central Dispensary, Nawungala, Galle District, Sri Lanka

ABSTRACT
Non-communicable diseases (NCDs) are commonly associated with non-alcoholic fatty liver/non-alcoholic fatty liver disease (NAFL/NAFLD) for which no drugs or specific food are available either to control or to cure. We encounter promising results with NGTRF in nutritional Management of NAFLD and diabetes. Objective is to compare the effect of using NGTRF over routine western management (RWM) and Hela Nila Wedakama (HNW) patients with NCD, including metabolic syndrome, are prescribed NGTRF (produced by Hela Suwaya) and followed up. The five therapeutic categories are (1) RWM alone; (2) NGTRF alone; (3) NGTRF + RWM (in Galle); (4) NGTRF + RWM (in Gampaha); (5) NGTRF + RWM + HNW. According to clinical, biochemical and radiological profiles, majority of categoroes 2, 3, 4 and 5 are either controlled or cured effectively and sustainably compared to category 01. Preliminary evidence shows that effectiveness and sustainability of prescribing NGTRF is better. According to “Hela Suwaya” knowledge, genetic basis of food (conventional vs. traditional) and agronomic practices should be strongly considered while prescribing food. Traditional rice grown with toxin free Hela Suwaya “Hela Govithena” technology improves the micronutrient, prebiotic, probiotic and antioxidant profiles of food. Agrochemical farming reduces these parameters by reducing soil pH and biota. Functional foods produced by Hela Suwaya post-harvest food technology (such as rice-based porridge) will further improve these nutritional profiles. The resulting optimization of the disturbed liver function is the key factor behind this beneficial effect on whole NCD spectrum. This is observed as cured or reduced NAFL/NAFLD. We have already planned controlled clinical trials for further confirmation. Proper food-based intervention is therefore strongly suggested.
(සම්පූර්ණ පත්‍රිකාව ලබාගැනීමට මාතෘකාව ක්ලික් කරන්න)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top