පටිගත කල වැඩසටහන්

 

ආධ්‍යාත්මය

පටිගත කල වැඩසටහන් / ආහාර හරහා රටට දුන් දායාද


ධර්ම සාකච්ඡා – බුද්ධානුස්සතිය 1 2 3

අනිත්‍ය මෛත්‍රිය (භාවනා කිරීම)

ධර්ම සාකච්ඡා – ඉතිපිසෝ විග්‍රහය

බුදුගුණ වැඩීම

ලෝභය ද්වේශය මෝහය

පටිඝය

තුණුරුවන් මෙනෙහිකිරීම

මෙත්තා මුදිතා කරුණා

මුසාවාදා

2018.01.31_පෝය දින භාවනාව
File Size: 8827 kb
File Type: mp3

භාගත කරන්න


Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top